📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

💞💞NEW LIVE COUPLE CAM SHOW AND GIRL CAM SHOW 💞💞

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Hi...💜️💜️
💕IM SHASHI

❤️21 AND 25 YEARS OLD

💕VIDEO CAM SHOW💦

💕THIS IS REAL PHOTO💯

❤️GIRL PACKAGE❤️

🌟🌟5 Min = Rs 400/=🌟🌟
🌟🌟10 Min = Rs 900/=🌟🌟
🌟🌟15 Min = Rs 1400/=🌟🌟
🌟🌟20 Min = Rs 1900/=🌟🌟
🌟🌟25 Min = Rs 2500/=🌟🌟


🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

🦚🦚 15 Min = Rs. 1000/=

🦚🦚 30 Min = Rs. 2000/=

🦚🦚 45 Min = Rs. 3000/=


💕අඩු මුදලකට වැඩි වෙලාවක් හොඳම සේවාවක් ලබා ගන්න අප හා සම්බන්ධ වන්න

💕ඔබ කැමති ආකාරයට video call මගින් වින්දනයක් ලබා ගන්නඅපිට කතා කරන්න💦

💕No photo share (පොටෝ එවන්නෙත් නෑ)🚫

❌No FULL SERVICE ( මීට් වෙන්න එන්නේ නෑ ආය ආය ඒ ගැන අහන්න එපා)❌

🚫All packages doing without face🚫

💕Audio Verification Free🎙️

💕Video Verification Rs.100/=(විඩියෝ වෙරිෆයි නිකං ඉල්ලා කරදර කරන්න එපා. දෙන්න බැහැ. සමවෙන්න 👉 මගේ ඇඩ් එක වෙරිෆෙඩ් ඇඩ් එකක් කිසිම වංචාවක් සිිදුවන්නේ නැත.

🏧BANK PAYMENT

🏧බැංකු මගින් මුදල් ගනුදෙනු කල හැක.💫

💕CALL ME GENUINE CUSTOMERS☎️

💕👉What App 👉 0759694785 ❤️‍🔥