🔴 නිදහසේ ආදරය කරන්න නිදහසේ විවේකය ගන්න මෙන්න නුවර කටුගස්තොට ආරක්ෂිතම හෝටල් කාමර පහසුකම්

🟣 ඉතා අඩුම මිලට ඉතා පිරිසිදු හා ආරක්ෂිත වාහන නැවතුම් පහසුකම්

🟦 ඔබගේ කාමරය වෙන්කරවා ගැනීමට දැන්ම අමතන්න ☎️ 0766657373

🟡SITUATED KATUGASTOTA - POLGOLLA - MADAWALA MAIN
ROAD NEAR THE FIRST RAILWAY CROSSING GATE

🟢 300M FROM KATUGASTOTA TOWN
(OVERLOOKING MAHAWELI RIVER)

🔴 Room Service Only
🔴 Short Time Rs 2000/=

🟣 AC NON AC SAFE & COMFORTABLE SEMI LUXUARY ROOMS WITH
🟠 ATTACHED BATHROOMS ( HOT / COLD )
🟡 DIALOG TV
🟢 BALCONIES AND WITH ALL FACILITIES
⚫ VEHICLE PARKING AREA AVAILABLE

☎️ CALL US FOR MORE DETAILS
🟣 0766657373


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න