කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් කාන්තාවක් සොයයි..මුදල් ප්‍රශ්නයක් නැත..විශ්වාසවන්ත ඇසුරකට අවශ්‍යයි..වයස නොසැලකේ.


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න