📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Live com or Full servis 💕😘 Tushi 🌹💕SHEMALE 😍

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Live com or Full servis
💕😘 Tushi 🌹💕SHEMALE 😍

💕 I am Tushi 24 y./SHEMALE


💯100% My Real Photo Attached
💝Welcome Teens & Adults

🌹වේලාවක් වෙන් කර ගැනිමට පමණක් ඇමතුමක් ලබාදෙන්න

❤️❤️ SERVICE DETAILS ❤️❤️

💕A a n a l f u c k👉👌💦
💕S U C K without C O N D O M okay🙊🙊
💕Nipple….. sucking😋
💕Lip kkissing💋

❤️❤️CHARGES❤️❤️

🌺1Shot - 5000
🌺2Shot - 9000
🌺Full Night - 15000
WITH OUT ROOM CHARGE)

🚹My Real Photos
💯Unlimited Fun & Enjoy
🏠Safety Place
😋ok Visit

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

Cam fun ❤
Free Audio Verification

My package 🦋🤤💋

🎥 10Minutes 🔜 1500/=

🎥 15Minutes 🔜 2000/=

🎥 30Minutes 🔜 3500/=Yy

🏧💵 Bank Deposits , Ez Cash

Call - 0785438175
Whtapp -0785438175