📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

*Live cam show*

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


👋Hii dr .
❤Im Roshani
❤Age 27
❤This my 100% real photo

👉VIDEO VERIFICATION 200
👉AUDIO VERIFICATION FREE
👉NO FREE PHOTO SHARING
👉 NO FULL SERVICE

👉My special package
---------------
❤Dancing show/❤Dildo suck/❤Dress changing/ ❤Smoking fun/ ❤feet fun/❤Lips feeling fun/❤ Panty show ..👇
(5min - 800)

🍓 My pacjkages

💚 10 min 2000

💚 20 min 4000

💚 30 min 6000