📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Live cam show

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


😍ගෙවන මුදලට හිතේ හැටියට සතුටුවෙන්න එන්න😍

💋 Age 25💋
💋hot beautiful unmerrid girl💋
💝With face😍
Verification 300/- .🎥

❤‍🩹𝐌𝐘 𝐏𝐀𝐂𝐊𝐀𝐆𝐄𝐒❤‍🩹
💐10 min Rs.700/= with out fsce👤(Full Naked/Boobs Play/ Anal Play/ fingering/Play full body)

💐15 min Rs.1000/= With face 😘(Full Naked/Boobs Play/ Anal Play/ fingering/Play full body)

💐20 min Rs.1500/= with face😘(Full Naked/Boobs Play/ Anal Play/ fingering/Play full body/Juice out)

💐30 min Rs.2000/= with face😘
(Full Naked/Boobs Play/ Anal Play/ fingering/Play full body/ Juice out )

මුදල් දැමූ සැනින් සේවාව සපයනු ලැබේ.

🙏නොමිලේ verification ⁣ඉල්ලා ඔබෙත් මගෙත් කාලය අපතේ නොහරින්න

Verification මුදල package එකෙන් අඩු කරනු ලැබේ

Whats app only📞☎
Bank payment (Sampath bank) &
ez cash💵