📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Live Cam show❤️

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Im Maleesha
❤️ Age 31
❤️Cam Shows Only.Don ask for meet
❤️Genuine Customers Only

❤️MY PACKAGES

❤️ 5 MIN CAM SHOW Rs. 700/=(Full body Show & Boobs Play)

❤️ 10 MIN LIVE CAM SHOW RS. 1500/=( full body show and play )

❤️15 MIN LIVE CAM SHOW RS .2000=(full body show,fingering & dildo ride)

❤️ 20 MIN LIVE CAM SHOW RS.2500/=(Naked body show,fingering,dildo ride (Pussy) & squirt )

❤️30 MIN LIVE CAM SHOW RS 3500/= (Naked Body Show,Fingering,dildo ride (Pussy),squirt & bath show)

❤️ 01 HR LIVE CAM SHOW RS 5000/= (Naked Body Show,Fingering,Dildo Ride (Pussy & Anal),Squirt,Bath Show)