📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

❤️Live Cam With Hot Kasuni🍎

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Hi...Im Kasuni🍎
Age 23years old
Call me for take unforgettab fun.


🎥🕥10 min - Rs.1000 (Full Body show)
🎥🕥15 min - Rs.1500 (Full Body show)
🎥🕚20 min - Rs.2000(Full Body show)

💛 __*_Special packages___* 💛
😊 Special With Face

🕚🎥10 min Hard feeling ( & An.al)- Rs.2000
🕚🎥15 min Golden shower- Rs.3000
🕚🎥20 min Hard feeling ( & An.al)- Rs.4000

Payment - Bank Transfer

☎️Contact -0724420715
Whatsapp and Normal
☄️ Audio verification free
📽️ Vedio Verification -300 with face 500