📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Live Cam Show

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Hi,
I'm Shenaya 😍
Age 32

👇මෙය හොදින් කියවා පණිවිඩය යොමු කරන්න
👇Read this carefully and forward the message

🙈Without Face Only

මෙම සෙවාවලින් පිට කිසිදු සෙවාවක් ලබා නොදෙන බැවින් එ ගැන විමසිමෙන් වලකින්න 👍

🤑 *Bank* සහා *Ez Cash* සදහා පමනයි සෙවාව සපයන්නෙ.

*Full Service* ලබා නොදෙන බැවින් එ ගැන විමසිමෙන් වලකින්න.

තහවුරු කිරිම සදහා ,
✅*Verification*

🎥 Video Verification - *200*/-
📞 Voice Verification - *Free*
📸 1 Photo Verification - *200*/-

🎦*Video Packages*

*5min* - *500*/-
*10min* - *1,000*/-
*15min* - *1,500*/-
*20min* - *2,000*/-
*30min* - *3,000*/-

🤗 *Other Packages*

🚿*Bath Show *=
*10min* -*1,500*/-
*15min* - *2,000*/-

🦻*Audio Packages*
*5min* - *500*/-
*10min* - *800*/-
*15min* - *1,200*/-
*20min* - *1,600*/-
*30min* - *2,000*/-

✅ ණිකරුනෙ Video Call , Message කිරිමෙන් වලකින්න. එවැනි පුද්ගලයන් Block 📵කරනු ලැබේ.

Thank you 🌹