📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Live Cam Show

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


My Packages*

💖 With Out Face 5 minutes 500/=

💓 *With out Face* 💓

*_5minutes Rs.1000_*

Full body show
Fingering💅
Hot sounds💋

*_10minutes Rs.2000_*

Full body show
Fingering👠
Dildo play🍆
Hot sounds

*_15minutes Rs.3000_*

Full body show
Fingering💅
Dildo play🍆
Anal play🍑
Hot sounds

*_20minutes Rs.4000_*

Full body show
Fingering💅
Dildo play🍆
Anal play🍑
juice💦
Hot sounds

*_30minutes Rs.5000_*

Full body show
Fingering💅
Dildo play🍆
Anal play🍑
juice💦💦
Hot sounds💋

VERIFICATION Available with a VIDEO CALL Rs.200/=

Please don request photos
photos are 100% real.

NO CHAT

🚫20ta adu aya sadaha sewa labadenne natha🔞

verification සඳහා රුපියල් 200ක මුදලක් අය කරනු ලැබේ මෙම මුදල අදාළ මුදලින් අඩු කරනු ලැබේ

මුදල් තැන්පත් කළ සැනින් සේවාව සපයන අතර කිසිදු මුදල් වංචාවක් සිදු නොවේ💯