📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Live Cam Service And Full Service

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


😁❤️Fun with Oshani in Mathale privet place ,

❤️.22 age ,

📷 Cam service 📷
Boobs shows - 5min - 7,00/=
Boobs shows -10min-1,400/=
Boobs shows - 15min-1,700/=
Boobs playing- 5min - 1,000/=
Boobs playing- 10min-1,500/=
Boobs playing- 15min-2,000/=
Pussey shows - 5min- 8,00/=
Pussey shows - 10min-1,500/=
Pussey shows - 15min-2,000/=
Pussey playing -5min- 2,000/=
Pussey playing -10min- 2,500/=
Pussey playing - 15min-3,000/=
Pussey playing and boobs playing
5min - 3,500/=
10min - 4,500/=
15min - 5,500/=
With sound (added) price
5min - 5,00 /=
10min-1,000 /=
15min-1,500 /=
🤩 VIP UNLIMITED PACKAGE
UNLIMITED TIME
UNLIMITED BOOBS PLAYING
UNLIMITED PUSSEY PLAYING
10,000
🤩 Sex chat 🤩
5min - 5,00/=
10min - 6,00/=
15min - 8,00/=

🤩Full service🤩
❤️1hour 11,000 ... ❤️2hour 13,000 ❤️ 4hour 15,000 ❤️ Night 30,000 . ❤️ without condom fuck ❤️ lip kiss , anal , with condom fuck .... ❤️. Threesome - 3h 15,000 , punishment 2h - 12,000 , 💫Full night - 12hours - 30,000
CONTACT ME
Wsp - +94 70 307 6195