📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Live CAM SHOW S.E.X.Y GIRL💋

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


❤️Hi I am Nirasha ❤️
💙👉Age 29
💙👉 REALLY LIVE CAM SHOW

💙👉WITHOUT FACE ONLY 😷 🌹
💙👉GENUINE SARVICE ❤️

⭕.0761863742. ⭕😍😍

💙👉VERIFICATION 200/-💵🌹

🌹 VIDEO PAKAGE DETAILS🌹


💙⌚ 5 min 500/-💵
Voice , full Body open, Boobs playing

💙⌚10 min 1000/-💵
Voice , full Body open ,Boobs playing
Fingaring

💙⌚15 min 1500/-💵
Voice , full body open ,boobs playing
&Anal Fingaring🖕🍆

💙⌚20 min 2000/- 💵
Voice , full body open ,boobs playing
&Anal Fingaring🖕🍆


🌹AUDIO PAKAGE DETAILS🌹


💙10min 600/- 💵


💖👇Available Payments Methods👇💖
Bank Transactions 💯
Ez Cash 💯


Cheat Messages Or Calls Blocked..(නිකරුනේ කෝල් ගන්න අය.බොරුවට මැසේජ්කරන අය Blocked කරනු ලැබේ)
♨I Provide This Service Only For Genuine Clients. All Not Genuine Clients Are Ignored..
♨බොරුවට කෝල්ස් ගන්න.බොරුවට මැසේජ්කරන.බොරු කයිවාරු කරන.නිකරුනේ ප්රෂ්න අසමින් බොරු කරනඅය Permanently Blocked කරනු ලැබේ....
♨හරියට විස්තර කියවා සම්බන්ධ වීමට අවශ්ය්‍ය අය පමණක් කතාකරන්න

❌ 👉NO FULL SARVICE DONT ASK❌