හැමදාම එකම විදිහද?
වෙනසක් නැද්ද?
ඔබගේ ලිංගක ජිවිතයේ වෙනසක් ලබන්න.
කාන්තා පිරිමි ඔබ සැමට ඇගැට දැනේන්න හොද සම්භානයක් ලබාගන්න..
පළපුරුදු තෙරපි වරයෙක් විසින් සිදු කරනු ලබයි..
මීට අමතරව කාන්තාවන් සහ පිරිමි අයට ඕනෑම ලිංගික තෘප්තියක් ලබාගැනිමට අවස්ථාව ඇත..
Im 27 years old deasent boy.
My Services are,
-Ladies, Male & Couple Massage
-Gay sex
-Couple Massage & sex
-Nuru Massage
-BDSM/ Femdom & any request by you
-Yoni / Breast Massage
Im wel experienced massage boy worked at wll famous Hotel Chains
Call Me- 0787023555
Whtsapp Me- 0787023555
I will be bound foe your satisfaction


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.