📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

LIVE CHAT WITH THANU

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


I AM THANU
34 YEARS
BOOBS SIZE 38
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
MY PACKAGE

FULL BODY SHOW WITH FACE MASK
BOOBS PLAYING
PUSSY SHOW
PUSSY FINGERING JUICE OUT
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
AUDIO CALL OK
5min 500
10min 1000
15min 1500
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
VIDEO VERIFICATION 300
AUDIO VERIFICATION FREE

BODY SHOW 5min 1000
10min 2000 15min 3000
DRESS REMOVING
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
SAREE SHOW
DRESSING, REMOVING
10 MN 3000

15min 4000 ONLY CAM SHOW
NO FULL-SERVICE
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CALL 0753056187