📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

LIVE CAM 💕 TRANSGENDER GIRL 💖🤩

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


💗 HI I AM AMAYA 💕 TRANSGENDER GIRL 😍😍

💗 26 YEARS OLD

💗 YOUNG & CUTE BEAUTIFUL

💗 THIS IS MY REAL PHOTO 💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯

💖 I DO LIVE CAM SHOW

📽️ VIDEO VERIFICATION 500

===========================

❣️ MY PACKAGES ❣️

💗 10 MINUTES 1000/=
💗 15 MINUTES 1500/=
💗 20 MINUTES 2000/=

===========================

( 🔞 18 + PLUS )

🏦 PAYMENT METHOD

• BANK DEPOSIT AND ONLINE TRANSFERS

🙏🏻 PLEASE CALL GENUINE CUSTOMERS

📲 0762923039 WHATSAPP

===========================