📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

LIVE CAM SHOW

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


(විස්වාසනීය සේවාවක් ලබාදෙන්න මා කටයුතු කරමි. නිකරුණේ ඇමතුම් ලබා නොගෙන මාගේ සේවය ලබාගන්න)

❤️Live video call only

Hi Im vishmi
Age 27


💥Verification video 200/-
No photo shire⭕️

🍁 Package details

⭐700/- 5minuts
( Boobs show only)

⭐1000/- 10minuts
( Boobs play and full body show)

⭐1500/- 15minuts
(Boobs play play)

⭐2000/- 20minuts
(Boobs play play bathing show and play )

0707866064 WhatsApp
0711345391 normal

🏛️Sampath bank
A/N 1084 5264 7134
Name- vishmi maduka
Branch- Kandy

Awshya package aka thoragana salli Dala receipt ewnna