📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

LIVE CAM SHOW,

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


මේක මාගේ REAL photo එක

කරුණාකර බොරුවට photo ඉල්ලලා කරන්න එපා

👉 VIDEO වීඩියෝ verification අවශ්‍ය නම් රුපියල් 200දමන්න ?

👉 AUDIO ඕඩියෝ VERIFICATON
Free

🍓මෙය හොඳින් කියවන්න🍓

MY PACKAGES

👉 5 minutes 500/=( body and Pusi Play )

👉 10 minutes 1000/=( body and Pusi Play )

👉10 minutes 1500/=( HARD VOICE BODY And Pusi Play )

👉 15 minutes 1500/=( BODY And Pusi FINGARIN )

👉 15 minutes 2000/=(HARD VOICE BODY And Pusi FINGARIN )

👉 20 minutes 2000/=( ANL Play Pusi And BODY FINGARIN )

👉 20 minutes 2500/= ( HARD VOICE ANL Play BODY AND Pusi FINGARIN Play


බොරු බැංකු රිසිට්පත් එවන්න එපා
එය online හරහා බැලීමට හැකියාව ඇත

හරියට මුදල් ගෙවා සේවය ලබා ගන්න?

Contact Number 0762726107

ස්තුතියි