📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

LIVE CAM SHOW 💦💋

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


😍Hi
😍😍Im Minoshi
Age 28
ඔබගේ මුදලට කිසිදු වන්චාවක් සිදු නොවන බව විස්වාසයෙන් යුතුව කියමි.(With Face.)

🌹10 min Rs.1000/=
👅Full body show/Boobs/ playing/Fingering and Toy.👙

🌹15 min Rs.1500/=
👅Full body show/Boobs/ playing/Fingering/ Hot talk.💋

🌹20 min Rs 2000/=
👅Full body show/Boobs/ playing/Fingering/toy/Hot talk.💋

🌹30 min Rs.3000/=
👅Contains the above mentioned packages/ Hard /Anal show and Ugly Words👙/ juice come out.💋

🌹special package💋
👅Punishment treatment/Golden shower/Role play//y Bra Panty show.👙

Video🎥 verification 400

💳 Payment Methods
Bank transfer 💵