📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

LIVE CAM FUNNY MOMENT WITH HANSI

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


💯Live Cam Service
නම = හංසි
වයස=26
මා සමග සම්බන්ධ වී සතුටක් ලබා ගැනිමට කැමති ද එනම් මා සම්බන්ධ වෙන්න

👉My service Price👇

Minits5=1000යි(උඩ කය පෙන්විම,යට පෙන්විම)

Minits10=2000යි(උඩකය,කලව පෙන්විම)

Minits15=2500යි(ටෝයිස් මගින් සතුටු කිරිම)

Minits20=3000යි(සම්පුර්ණ ශරිරය පෙන්වමින් ටෝයිස් එක මගින් සතුටක් ලබා දිම)

Minits පැය=4000(මුණ සමග ඔබට කැමති පරිදි සේවය ලබා ගැනිම)

වෙරපි ලබා ගැනිමට 300 දමා ලබා ගත හැක..
වස්සැප් නම්බරය (0727837178)