📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

LIVE CAM FEELING WITH SEXY QUEEN

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


💋Hii dear customers
🔺My name is Maali
AGE 34💋

REALLY LIVE Audio Calls

🏵️AUDIO HOT SOUND📹🎵

⭕0743802538⭕

📸 THIS IS 💯 MY REYAL PICTURE📸🤳

NO FULL SERVICE DONT ASK❌

📕📗PAKAGE DETAILS
🔰🔰
⏰5====MINUTES 🔜500/=💵
⏰10====MINUTES🔜1000/=💵
⏰15MINUTES 🔛1500💵

⭕️Most like to do a audio service, I can make u cum from my sexy voice💦🍆🫦

💰 PAYMENT METHOD💰
🏦BANK PAYMENT 💸
📲WHATSAPP ONLY
(👉සේවාවන් අවශ්‍ය අය පමනක් අමතන්න 📞 අවුරැදු 20 ට🔞 අඩු කිසිවෙකුට සේවාවන් නොදෙමි ඇමතීමෙන් වලකින්න 📵)