🛑කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ( වයස් සීමාවක් නොමැත) හෝ යුවලක් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ අත් නොවිඳි මිහිරිම අත්දැකීමක් වෙනුවෙන් මා සූදානමින්.💆‍♀️💆‍♂️

⭕️ ඔබ ජීවිතයට මින් පෙර ලං නොවූ ලිංගික තෘප්තියක් ලබාගැනීමට සූදානමින් මා අමතන්න.😋 💦

⭕️ඔබගේ උපරිම වින්දනයට අවශ්‍ය සියළුම රහස් දන්නා උගත් ,පැහැපත් , දඟකාර තරුණයෙක් වෙමි. 😉

🛑For women (no age limit) or for a couple I am ready for the sweetest experience of their life.💆‍♀️💆‍♂️

⭕️ Call me ready to get sexual satisfaction that you have never experienced before in life.😋 💦

⭕️I am an educated, fair and mischievous young man who knows all the secrets to your maximum enjoyment. 😉


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.