මට ගැහැණු ළමයෙක් සහ කාන්තාවක් හමුවීමට අවශ්‍යයි

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Hello…. This add only for Girls & Ladies
Im 27 years old educated Boy 🧒 & Business man
I give you money up to 50,000/= 💰💰 💵 💵

If any girl & Ladies interested a short term relationship or long term partnership also ok.

Married girls, unmarried girls , Teachers & House wife also ok for me…

So any girls and Ladies are interested to meet and please contact me via Whatsapp for more Details…..

I keep your privacy 100% so Don’t worry about it.

I can help you to your financial problems…

WhatsApp: 0702187023

Please Don’t call me Boys , Mens & Couples ❌