📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

.🥰🥰🥰..Hot new real cam. Service.😘😘

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


...🥰🥰🥰..Hot new real cam. Service.😘😘


Book Now!
🌹My name is shenulya
🙆Age 23
📲Whatsap
⭕📸MY Reyal poto Atached
🍎I phone Clear camara
👌Best sarvice
🤍My Skin White
🎬Verification 200
😷Hafe face
🥰Dildo, Vibration play
🛁Bath show
💋
❌❌NO FULL SERVICE ❌❌

🔴 My package details


🔴 5 Minutes 500/=💵 Full body show, Pu..ccy py, Lips sw, Hot talk, 1 Bikini, Boo..bs show, fingering

🔴10 Minutes 1000/=💵 Full body show, Pu..ccy sw, Lips ,Haff face, Dancing, Hot talk, 1 Bikini, Boo..bs show, Dildo py

🔴15 Minutes 1500/=💵 Full body sw, Pu..ccy show, Anel show, Lips sw, Haff face, Dancing, Hot talk,1 Bikini, Boo..bs show, Dildo py

🔴 20 Minutes 2500/=💵 Full body show, Pu..ccy show, Anel sw. Boo..bs py, Lips sw, Haff face, Dancing, Hot talk, 1 Bikini & drass, Dildo py, Vibration py, JUCE OUT package

🔴 30 Minutes 3500/=💵 (Special package) Full body show, Pu..ssy sw, Dogi position , Anel show, Lips sw, Haff face, Dancing, Boo..bs py, Hot talk, Bikini & drass, Dildo py, Vibration py, any position dildo py, JUCE OUT package

🏦BANK PAYMENT 🖨️

0756624875

📞CALL OR MESG ME 📩

GENUINE CUSTOMERS 🤝☎️ ☎️⤵️⤵️0756624875