📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

❤️ Hot Live Cam Sw ❤️

Super Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Hi..❣️❣️

🌸Im Tharu 👩‍🎓
🌸21 years old

💥MY PACKAGE💥
👉5 Min Rs.500 ➡️ s sw And Sw💥

👉 10 min = Rs1000 ➡️ Bo.obs play & sw with Hot talk💥

👉15 Min = Rs 1500/= ➡️ s & playing with Hot talk💥

👉20 min = Rs 2500/= ➡️ And s playing & A.N.A.L sw with Hot Talk💥

👉25 min = Rs 3000/= ➡️ Boobs and and A.N.A.L playing with Hot Talk💥

🌸නිකරුනේ කෝල් ගැනීමෙන් වලකින්න

🌸බොරු bank රිසිට් එවීමෙන් වලකින්න

🌸බොරු කරන අය සහ නිකරුනේ ප්‍රශ්න අහන අය Block කරනු ලැබේ

🌸We Doing cam service ( witut face )

🌸Real Pto Attached💯

🌸No pto share

🌸 Video verification ok (වීඩියෝ verification සඳහා රුපියල් 200 ක මුදලක් අය කෙරේ පසුව එය මුළු මුදලින් අඩු කරයි )

🌸 Audio verification ok

🌸Bank Transfer ( sampath bank )

🌸Ez cash

🌸I.m going to do that for only genuine and vip customers

💥👉👌whatsapp 0719026851💥