📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Hot Live Cam Show 😋

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


i am nadee(නදී)
Age 27

My packeg,##☎️
500-5minit
1000-10minit
1500-15minit
20minit1800
30minit2000
60minit2500

Tools fun ok
No photos sharing
My reyel photos
Ez chas
Bank pemet

ඇවිත් බලන්න ආස හිතෙයී ලාමායී❤️❤️❤️🥰🥰☎️☎️☎️