📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

💯Healthy, don’t worry about that 😊Foreign & Local customers are welcome🥰 ,🌻service &Cam service

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


💯Healthy, don’t worry about that 😊Foreign & Local customers are welcome🥰
,🌻service &Cam service


🚩 LOCATION 🚩
𝙼𝚊𝚑𝚊𝚛𝚊𝚐𝚊𝚖𝚊
𝙽𝚞𝚐𝚎𝚐𝚘𝚍𝚊
𝙺𝚘𝚝𝚝𝚎
𝚁𝚊𝚓𝚊𝚐𝚒𝚛𝚒𝚢𝚎

𝚅𝚒𝚜𝚒𝚝 𝚌𝚘𝚖𝚎 𝚊𝚍𝚟𝚊𝚗𝚌𝚎 1.𝚜𝚝 3500/-


🙏 Hello 𝙵𝚛𝚒𝚎𝚗𝚍𝚜

𝙽𝚎𝚖.𝙰𝚌𝚑𝚒𝚗𝚒&𝙷𝚒𝚖𝚊𝚜𝚑𝚊
🧜23&27 years old HotGirl
💯 real Photo Attached
💐SAFTY VERY 𝙲𝙻𝙴𝙰𝙽 𝚁𝚘𝚘𝚖
➖➖My pacages➖➖

Full 𝚂𝚎𝚛𝚟𝚒𝚜𝚎

✨ 1.30𝙷𝚞𝚛9500/-

🌙 FULL NIGHT 16000/-
➖➖➖➖➖➖➖
📸 Cam Service 📸

5ᴍɪɴ -1500
10min-2000
15min-3,000
30mins - 4,500

ʟᴇꜱʙɪyᴀɴ ꜰᴜʟʟ ꜱʜᴏᴡ
30ᴍɪɴ .4000/=

3ꜱᴀᴍ ꜰᴜʟʟ ꜱʜᴏᴡ
30ᴍɪɴ-5000\=