📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

HOT AND SEXY GIRL FULL SERVICE AND CAM SERVICE WITH GAMPAHA

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🌺Hi
🌺 i am hashini My age 26 Years Old 😍😛
🌺 White skin Girl .
🌻 🪷Today IM Staying My own apartment (Home) 😋😉

🌻🪷 This One is 100%🌻 My Real Picture Dont ask More Picture ..🎀Hi im hashini dinushi...
💞 Love To Travel
💞 Dinner Out like girl friend, Party, and more
💞 Sex Addicted
💞 Full night ok
❤️ Doing full service
❤️ Boobs suck OK
❤️ Age 26
❤️University student ❤️❤️
❤️ Girl friend experience
❤️ This is my real picture
(Don worry about it)
❤️ lips kiss OK
❤️ licking OK
❤️ any positions OK
❤️ suck with/without condom
❤️ fuck with/without condom
❤️ Bathroom OK
❤️ Unlimited Shots
🌟 Do in my own apartment (Home)


❤️ My price..
👍Full night-30000/=
👍One hour 10000/=
👍two hour 16000/=
👍Threesome 3h 30000
👍Body to body 15000 /=
👍Couple service 20000/=
👍punishment 15000 /=


Cam Service Also available


❤️❤️❤️ plz genuine customers call me...❤️❤️❤️