තෝරාගැනීමට ගැහැණු ළමුන් රාශියක් සිටින Spa එක Aima Spa Wadduwa

💋 Full Body Massage Rs 1500/=
📞 0740311262

👍 ඉතා පිරිසිදු ආරක්ෂිත ස්ථානයකි
👍 ඉතා ලස්සන හුරුබුහුටි ගැහැණු ළමුන් රාශියක් ඇත
👍 ඔබ කැමති ගැහැණු ළමයෙක් තෝරාගත හැක
👍 Friendly and Funny Girls

🌺 Full Body Massage Rs 1500/=
🌺 Head Massage
🌺 Foot Massage
🌺 Relaxing Massage


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න