👉යාගොඩමුල්ල
👉කොටුගොඩ

✔️අවු 25, 27, 32 වයස් වල ලස්සන ගැහැණු ළමුන් සිටි💋

✔️ඔබේ කැමැත්ත පරිදී තෝරාගැනීමට හැක

👉Full body Massage
👉Head Massage
👉Foot Massage
👉Oil Treatment

👍1 Hour Rs 1500/=

🚯 No Sex 🚯

Golden Melody Spa

📞0713646522
📞0775115060


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න