📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

🟢Genuine Hottest Live Cam ❤️‍🔥📸

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Hi everyone 🔥
🌼
I’m New Cam girl
🌼
26 years

🌸Without face packages (with hot talk)
🌼5min Full body show ~ 500/=

🌼10min full body show with fingering ~1000/=
🌼10min full body show with fingering( & Ass) ~1500/=

🌼15min full body show with a.nl& fingering~ 2000/=
🌼30 min Fingering hot dance and ass fingering ~ 3500/=

🌸Bathing Packages

🌼10min golden shower~ 2500/=
🌼20min golden shower~ 3500/=

🌸 DANCING SHOW WITH HOT FEELING 👙
🔹.5 MIN - 1000/=
🔹10 MIN - 2000/=
🔹 15 MIN - 3000/=

🌸 BRA , PANTY , DRESS CHANGING PACKGE 🩳👗👙
🔸 5 MIN 1000/=
🔸10 MIN 2000/=
🔸15 MIN 3000/=
🔸 20 MIN 3500/=

🔥Video verification රු.300ක් ගෙවා ලබා ගන්න.

🔥Voice verification Free

✅Bank transfer only

🛑🔞වයස අවුරුදු 21ට අඩු අයට සේවාව සපයනු නොලැබේ.🔞🛑

✅100% real photo is attached
✅100% genuine service
✅Come and enjoy the romantic moment