📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

🌹Full Srvice & Live Cam Show) 🌹Dehiwala Wallawatta Boralasgamuwa Maharagama Nugegoda 12000)

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


💯% My real picture
🌷im tharu
🌷21 age
My Conditions 🔷

🌺 Bo.obs Suck Ok ✔️ ...
🌺 Suck Ok ✔️ with out condom ...
🌺 Lip Kiss ✔️ ...
🌺 69 Position Ok ✔️ ....
🌺 Lik🤪ing Ok ✔️ ...
🌺 Any Position Ok ✔️ ...

🌺 No Visit ..
🌺No A.n.a.l 😜❌❌

🌺 A/C, NON A/C, Hotel Room 100% Very Safe place & Car Park Available ....
🌺IM Very Clean /Freindly & Teen Girl ..
🌺 Come and Enjoy With Unlimited Fun ..
🌺 Welcome Genuine VVIP Caustomer
🌺 Today is My Special Service Package For Gentleman