📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

සැපක් ගන්න 🍌 Full Service සහ Cam Service

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Full Service🙏 5000.00 🆕 BEAUTIFUL SLIM BODY CUTE GIRLS AVAILABLE ⬇️

🚗🚗VIP SAFETY VISITING SERVICE OK PARTY OK🚗

TELEPHONE. 📲0761678087

📍LOCASION📍

⭕WELLAWATHTHA
⭕DEHIWALA
⭕NUGEGODA
⭕RATHMALANA
⭕COLOMBO AREA

HI👩‍⚖️sir MY NAME ....DINU...

21 YERS OLD

100% JENUIN SERVICE MY PHOTOS AND AGE REAL

VERY FRENDLY GIRL...VERY CLEAN.....🧜‍♀️

✍️MY CONDITION✍️

⭕ONE HOUR ONE SHOT 5000/=

⭕3 HOUR UNLIMITED SHOT GIRLS FREND EXPIRIYANS 🆗 15000/=

⭕🌛🌛FULL NIGHT OK 25000/DRINKS OK 🆗 VERY FRENDLY GOOD SERVICE ⭐

✅LIP KIS 🆗
✅ANY POSITIONS 🆗
✅LIKING 🆗
✅BOOBS SACK 🆗
✅GIRL FREND EXPIRIYANS 🆗           

Whatapp Live Cam Show

Clear Video Call

Face video verification 500 ⭐

Video verification Rs 500
(This amount will be deducted from the service you obtain)
(ඔබ සේවාව ලබාගන්නේනම් පසුව මෙම මුදල අඩුකරනු ලැබේ)

My Packages ⭐

🔰 10 Minutes 1000 - Full Body Show and Play

🔰 15 Minutes 1500 - Body show and play with hot sound

🔰 20 Minutes 2000 - Full Body show and play with hot sound (Anything you want)

Ez Cash bank deposit ok💵

වයස අවු: 18 අඩු අය සදහා මෙම සේවාවන් ලබාදෙන්නේ නැත ⚠️
Below Age 18 : Not providing services ⚠️

Don't ask falsely for nothing 🚫 Ask only those who need my service ⚠️
නිකරුනේ බොරුවට ඉල්ලන්න එපා 🚫 මගේන් සේවාව අවශ්‍ය අය පමණක් ඉල්ලන්න⚠️

•Genuine Customer Only

📲 0761678087 📲
MY NUMBER