🟢 ඔබේ අවශ්‍යතාවය ට හරියටම ගැලපෙන නුගේගොඩ එකම Spa එක

🟣 ඔයාට අවශ්‍ය පරිදි තෝරාගැනීමට ගැහැණු ළමයි රාශියක් සිටි

🟡 අවංක සුහදශීලී සේවය

🔴 Full Body Massage Rs 1500/=

☎️ 0701514817

1️⃣ Head Massage
2️⃣ Foot Massage
3️⃣ Relaxing Massage

🟢 Clean and Safety Place
🟡 Separate Room with Attached Bathroom
⚫ Hidden Car Parking

🔴 හිතට ගතට සුවයක් ගන්න දැන්ම එන්න නුගගොඩ ට


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න