කඩවසම් වයස අවුරුදු 25ක ආකර්ෂණීය පෙනුමක් ඇති මාගෙන් ඔබ වෙන් කරගත් ස්තානයක් හෝ ඔබගේ apartment එක වෙත පැමින අවංකව පැවරුනු අදාල සේවය ලබා දෙමි. බොහෝ කාන්තාවන් විවිද phisical paine වලින් පෙලෙන අතර ඔවුන් ඒ සදහා කිසිදු විටෙක spa එකකට යෑමට අකමැති ය . කෙසේ වුවත් මා ඔබට මාගෙ දැනුම අනුව අවන්කව ඒ සේවය සපයන්නෙමු. සූලූ මූදලක් පමණක් අයකරන්නෙම්. ඔබගේ රහස්යභාවය කිසිවිටෙකත් පලුදු නොකෙරෙමි. මම කලූ පැහැති වේ කෙට්ටු ය Whatsapp හෝ ඇමතුමක් ලබා දෙන්න


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.