📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

FULSERVICE KADUWELA 6000

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Hi mama Nathu 🌼
Full service kaduwela/bandarawatta
0715846106 whats app
One hour one shot 6000 without room. 💃
Drink smoke ok🚬 🥃
Age 27
නිකරැනේ ඇමත්ති්මෙන් වලකින්න.