📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

5000/= FULL SERVICE & CAM SERVICE ♥️

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


💕💕💕DEHIWALA *chubby by girl .5000* /

මටත් ෆන් එකක් දිලා ඔයත් ෆන් එකක් ගන්න එන්න .අද දවසම මං දෙහිවල ඉන්නවා.

I am 👉දනූ....
29 years
ඇනල් නැතිව ඔන දෙයක් කරනවා.
*
👉Full service* 👉ok
Any position 👉ok💃
B.o.o.b.suck 👉ok😋
Liking 👉ok👅
Ok👉lips kiss🫦
Ok👉visit💸🚘🚙

1 Hours 1 shot 👉5000
1 Hours 2 shot👉 8000

💋*CAM SERVICE %* 💋

🎈My Packages🎈
💞 05 Minutes 1000/= full body show pussy

💞10 minute 2000/=👉 full body show, bobs play, pussy finger use, hot sounds

💞15 minute 2500/= 👉full body show, bobs play, pussy finger use, Anl finger use, bad sounds,hot sounds

💞20 minute 3000/= 👉 full body show , bobs play,pussy finger use,Anl finger use, juice out, dress change, bad sounds,hot sounds

💞20 minute Rs.4500/= 👉 full body show, juice out, Dance 💃💃, Roll play,bad sounds,hot sounds
( Toy fun 🥵🥵😋)


🏷Video verification Rs.200/=
𝕎𝕙𝕒𝕥𝕤 𝕒𝕡𝕡 👉0757436688
📲Ezcash
🏧Bank transfer
Full👉18000
Dhanuu 👉0757436688