📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

❤️FULL SERVICE AND LIVE CAM SERVICE❤️

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


😘RUHI
😘AGE 29
Real photo attached
⚫1 Hour 1 Shot Rs 6500/=
( With Room )

⚫2 Hour 2 Shot Rs 12500/=

⚫Full Night Rs 18000/= Unlimited Shot

❤️Visit Ok Advance Rs 3500/=

🌺 Bo.obs Suck Ok ✔️ ...

🌺 Suck Ok ✔️ with condom ...

🌺 69 Position Ok ✔️ ....

🌺 Lik🤪ing Ok ✔️ ...

🌺 Any Position Ok ✔️ ...

🌺No A.n.a.l 😜

🌼 Live Cam Packages


🎥5 min Rs 500/= Show Without Face

🎥10 min Rs 1000/= Show Without Face

🎥15 min Rs 1500/= Show Without Face

🎥30 min Rs 2500/= Show Without FaceVerification - Rs 300/=

🎗️Im do full service in these area

VISIT OK dehiwala ,wallawaththa ,kollupitiya

🙏 Plz call only Genuine customers

📱Normal Call ‪ 0758221012🌺