📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

FULL SERVICE 5,000/=දංකොටුව

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


𝑾𝑰𝑻𝑯 𝑶𝑼𝑻 𝑪𝑶𝑵𝑫𝑶𝑴 𝑺𝑼𝑪𝑲 🆗FULL SERVICE 5,000/=දංකොටුව

💝IM MADU
💝25 YEARS OLD.
💯 THIS IS MY REAL PICTURE

👙FULL SERVICE RS 5,000/=👙1 shot 1 HOUR
WITH ROOM
🚩 DANKOTUWA දංකොටුව 🚩
=================
🚫NO A.N.A.L 🚫
🚫NO LIP KISS🚫
=================
🔥My Conditions 🔥👇🏼
🌷WitH OUT Condm Suck🍌
🌷B.oobs S.uck Ok 🦢
🌷69 Position ok 6️⃣9️⃣
🌷Li.cking ok 😋💦👅
🌷Any Position😍❤️💃

==================================

😎VIP customers only
🏯 HOTEL ROOM
🚘Hidden parking & sefty place
🌷ඉතා සුහදශීලීව උපරිම තෘප්තිමත් සේවයක් ලබාගැනීමට අදම පැමිනෙන්න❤️💯🌹
📲075 8710811