📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Cupel service/full Service 🌼

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Cupel service/full Service 🌼0715846106
Vip customer ❤️
we are 30 and 34 year clean cuplel 👩‍❤️‍👩
full service 6000 with out room girl friend experience 💃
cupel to cuple service.
3 some service with my habby
3 some service with ur wife
party service 🚬🥃 drink and smoke
punishment Service
call to get funny Service.🥰😘💋
නිකරුනේ ඇමතීමෙන් වළකින්න.