ඔබගේ හැඩකාර ලස්සන බිරිද තවත් කෙනෙකු සමග ඔබ ඉදිරිපිටදී ලිංගිකව හැසිරෙනවා බලමින් සතුටු වෙන කෙනෙක්ද?? මුදල් අපහසුතා තිබේද? එසේනම් ඔබටයි මෙම අවස්ථාව.. සතුට සමග මුදල්... විශ්වාසවන්ත කෙනෙක් සොයන ඔබ සදහාමයි.. (වෘත්තියක් ලෙස කටයුතු කරන අය සදහා නොවේ )
whatsapp me 0726477633 - Ranga

Colombo, Battaramulla, Kelaniya, Rajagiriya area etc


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.