📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Couple Home and Hotel visit

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Would like to meet a beautiful young clean genuine couple(Age 25and30).We are two working people (Girl modeling field).Can come to your place around Colombo. Call only genuine people who want to connect with us.Services below.

🎀 Couple sex show
🎀 Couple To single Male
🎀 Single Girl
🎀Girl providing service alone (single Girl )
🎀 Lesbian
📷 Video Cam services (With very clear videos live Good camara .)
100% Genuine Details and Genuine service.

Please contact more details 077-9183718