📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

🛑Come to sex with Emly Samarakoon, In Dehiwala Junction private place..!

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Name : Emly Samarakoon
Age : 23 years

In my privat Apartment
Full Service and Cam Service

Sex addicted
Visit and Travel also ok


👇🏻Prices

1hour - 11,000/=
2hour - 17,000/=
3hour - 20,000/=

📍Full nigth - 30,000/= ( 7.00pm - 11.00am )
📍Full day - 50,000/=


Couple Service ( 1hour - 13,000/= )
Body massage ( 1hour - 9,500/= )
Punishment - (1hour - 15,000/= )


Cam Service

Video Calls,
20mins - 4000/=
35mins - 5000/=
45mins - 6000/=

CONTACT ME
📞0727289451
🥏0727289451


Thank you..!

PLEASE CONTACT ME GENUINE COSTUMERS