📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Cam/Escort girl ❤Senali - 0727192388 (Whatsapp)

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


I am Senali 34 years cam / escort girl in Colombo, Sri Lanka

💦 Full service 1hr 15000LKR 💦
💦💦 Additional hr 10000LKR 💦💦

👉Voice verification FREE
👉👉Video verification 500LKR

❤ 2500 LKR - 10min ❤
(Full nude boobs and pussy showing)

💙 3500 LKR - 15min 💙
(Erotic bathing show in full nude or with any sexy dress)

💚 8000 LKR - 20mins 💚
(VIP show with face show or as your request)

❤ Senali ❤
Whatsapp only
0727192388