📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

😁❤️ Cam service and Sex chat🙃

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


📷 Cam service 📷

Boobs shows - 5min - 7,00/=
Boobs shows -10min-1,400/=
Boobs shows - 15min-1,700/=

Boobs playing- 5min - 1,000/=
Boobs playing- 10min-1,500/=
Boobs playing- 15min-2,000/=

With sound
5min 1,200/=
10min 1,600/=
15min 2,200/=

Unlimited boobs
(Boobs shows , boobs playing , With sound)
5,000 /=

🤩 Sex chat 🤩

5min - 5,00/=
10min - 6,00/=
15min - 8,00/=

🙂❤️I am doing this because I don't have money for medicine.. If anyone wants to help me, please message me 🥺❤️ I have proofs.........


Contact me
+94 70 307 6195