📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

📷 CAM SHOW REALL PHOTO REALL DETAILS 📷

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


👇 👇

❤ මම නිශා❤

වයස ..27

Watsap ...0783835223

My pakejes

❤ 5 min vidiyo colls fun Rs.500/=
(Only boobs show and full body)

❤ 10 min vidiyo colls fun Rs.1000/=
(Full body show and fingarin pusy plye and anal play )

❤15 min vidiyo colls fun Rs.1500/=
(Full body show and fingarin pusy play anal play )

❤ 20min vidiyo colls fun Rs.2000/=
(Full body show and fingarin pusy anal play )

❤ barth show Rs.3000 (30 min)

This is my real picture.don ask mor picture
Plese do not colls time watsap Genuine costume coll me