📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

CAM SHOW QUEEN GESHANI

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


වයස අවු 21 ට වැඩි අය සඳහා පමණයි!
(ඔබගේ වයසේ අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීමට කාරුණික වන්න)
Hi,😘
Im Geshani
26 year
Real photo attached
Call me now to get lovely and trust full service 😍😘

⭕ 5 min full body show fingering boobs play ( 500/=)
⭕ 10 min full body show fingering boobs play ( 700/=)

⚠ VIP PACKAGE WITH FACE (HD CAM)

⭕ 20 min full body show fingering boobs play (2000/=)
⭕ 25 min full body show fingering boobs play,Playing Dress, Dildo Play,Hard Talk (2500/=)
⭕ 30 min full body show fingering boobs play,Playing Dress, Dildo Play,Hard Talk (3000/=)
⭕ 45 min full body show fingering boobs play,Playing Dress, Dildo Play,Hard Talk (4500/=)

Photo Package.
📷 10 photo 💵💵 500
📷 15 photo 💵💵 1000
📷 25 photo 💵💵 1500

👉 Pase send me screen shot or photo of slip after payment.
🚫 බොරු slip එවීමෙන් වළකින්න.ඔබ විසින් එවන slip මා online හරහා පරීක්ශා කරන බැවින් නිකරුණේ කාලය බොරු slip එවීම සඳහා වැය නොකරන්

👉 Please be kind enough to contact via whatsapp.
whatsapp හරහා සම්බන්ධ වීමට කාරුණික වන්න.
♥ My whatsapp number- 078 863 3317