📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

📷 CAM SERVICE REALL PHOTO REALL DETAILS 📷

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


❤️ CAM SERVICE OK BEAUTIFUL GIRL REALL PHOTO ❤️

📱 0766064579 WHATSAPP CALL

🕧 5 MIN-800/= BOOBS PLAY AND PU.SSY PLAY ANAL PLAY

🕧 10 ΜΙΝ-1500/= BOOBS AND PLAY AND FINGERING AND ANAL PLAY

🕧 15 Min-2000/= BOOBS PLAY, PLAY AND FINGERINGS AND ANAL PLAY

🕧 20 ΜΙΝ-3000/= BOOBS PLAY, PLAY AND FINGERING AND ANAL PLAY AND DANCE SHOW

min 30-4000/= BOOBS PLAY, PLAY AND FINGERINGS AND ANAL PLAY AND DANCE, SHOWER

WITH FACE SPECIAL PACKGES

🕧 min 10-3000/= BOOBS PLAY AND PLAY AND FINGERING AND ANAL PLAY BRA, PANTY , SHOWER

🕧 20 min - 5000/ = BOOBS PLAY AND PLAY AND FINGERING AND ANAL PLAY BRA PANTY SHOWER


❌බොරුවට Call අරන් කරදරකරන්න එපා

🙏 Plz call only Genuine customers

📱l Call ‪ 0766064579