📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

CAM SERVICE & FULL SERVICE 23 BEAUTIFUL GIRL

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


SADUNI
🎗️Age 23
🎗️White skin & Slim Girl
🎗️Im Very Clean and Freindly Teen Girl

🌼 Full service Packages 🌼

BOOBS LICKING OK
SUCK OK
LIP KISS OK
ANY POSITION OK

NO ANAL

⚫1 Hour Rs 9500/=

⚫2 Hour Rs 13500/=

⚫Full Night Rs 19500/=

❤️ CAM SERVICE OK ❤️

5 MIN-800/= BOOBS PLAY AND PU.SSY PLAY ANAL PLAY

10 ΜΙΝ-1500/= BOOBS AND PLAY AND FINGERING AND ANAL PLAY

15 Min-2000/= BOOBS PLAY, PLAY AND FINGERINGS AND ANAL PLAY

20 ΜΙΝ-3000/= BOOBS PLAY, PLAY AND FINGERING AND ANAL PLAY AND DANCE SHOW

min 30-4000/= BOOBS PLAY, PLAY AND FINGERINGS AND ANAL PLAY AND DANCE, SHOWER

WITH FACE SPECIAL PACKGES

min 10-3000/= BOOBS PLAY AND PLAY AND FINGERING AND ANAL PLAY BRA, PANTY , SHOWER

20 min - 5000/ = BOOBS PLAY AND PLAY AND FINGERING AND ANAL PLAY BRA PANTY SHOWER

VVERIFICATION - 300/=

❌බොරුවට Call අරන් කරදරකරන්න එපා

🙏 Plz only Genuine customers