🍁 අවු 20 සිට 35 දක්වා වයස් වල ඉතා සුරූපී ගැහැණු ළමුන් රාශියක් අතරින් ඔයා කැමතිම කෙනා තෝරාගන්න එන්න තලවතුගොඩ ට 🍁
🌻 Girls Selection Available
🌻 20 to 35 Age's Young Beautiful Clean Girl's
🌻 Clean and Safe Place
🌻 Hidden Car Parking
🌻 Talawathugoda
☎️ O752359192

❤️ Full Service Rs 4000/=
💙 B to B Full Service Rs 6000/=
💜 Normal Treatment Rs 3000/=

❤️‍🔥 Happy Ending
❤️‍🔥 2 in 1 Massage
❤️‍🔥 Feeling Massage
❤️‍🔥 Boob's Touch Ok
❤️‍🔥 Relaxing Massage


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න