📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

AKSHA SEXY CAM SHOW

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🟪  NAME :-  Aksha

🟣 AGE :- 21

🟣 LOCATION :- Baththaramulla ,palawaththa

🟣 SERVICE :-  🟡 01) CAM SHOW
                                    🌹.)  5 minutes = 1500/=
                                    🌹.)  10 minutes = 2500/=
                                    🌹.) 20 minutes = 3500/=
                         🟪(Finger/Feeling /full Nude /with face)🟪

                         🟡  02.) MEET SEX
                                  🌹.) 1 hours {1 shot} = 7500/=(withroom A/C)
                                  🌹.)  3 hours {3 shot}= 15000/=(withroom A/C)
                                  🌹.) Full Nigt{ unlimited shot} = 30000/= (withroom A/C)


🟣 Visit ok ( Befor Diposite Advance after i will come your place )🟣

🟪 ⭕____NO ANAL____⭕ 🟪

              
               


🎀🎀} SPECIAL :-  HOTEL ROOM / AC ROOM / SEFTY AND CLEAR       PLACE / PARKING HAVE

Hello.....Sir !  🙋‍♀️🩷
I'm Aksha... I'm slim girl , 👍
I Can give frendly service...😍
Cute and Sex girl... You are come and meet , i can give super feeling ...so enjoy with me🎆😍🩷
And...,  You are stey aboard ... it is oky...dont worry sir...😎
You can Cam show service ..it is enjoy with me... i'm give to super serVICE 😍👍

You are call me now...🙋‍♀️🩷
I'm witing for you...😍

🩷🎀__COME MY WATSAP SEND MSG OR COME MY PLACE AND ENJOY YOUR FEELING WITH ME...😍__🩷🎀